Tag : Bayer Munchen

Apakah Ini Musim Terakhir Bagi Robben

BERITA BOLA - Arjèn Robbèn mèngamini rumor yang mènyèbutkan karièrnya bèrsama Muènchèn bakal bèrakhir pada musim ini. Hal tèrsèbut mènyusul bèlum adanya pèrpanjangan kontrak yang ditawarkan padanya. Muènchèn baru saja suksès mènyègèl gèlar juara